Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Onder de onderhavige algemene voorwaarden worden verstaan de nader aan te duiden bedingen,die worden geacht te zijn opgenomen in de door RegioXpo BV te sluiten overeenkomsten, waarbij RegioXpo BV als gebruiker wordt aangeduid en degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard of wordt geacht te hebben aanvaard, als de wederpartij.

2. Gebondenheid aan de algemene voorwaarden

De wederpartij is gebonden aan de algemene voorwaarden als tussen gebruiker en wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding en bij het aanbod verwezen is naar de algemene voorwaarden en de wederpartij van deze voorwaarden kennis heeft kunnen nemen, hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, de wederpartij voor de totstandkoming van de overeenkomst bekend is gemaakt waar de voorwaarden ter inzage liggen, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden.

3. Vrijblijvend aanbod

Tenzij anders uitdrukkelijk meegedeeld, moet ieder aanbod van de gebruiker worden aangemerkt als een vrijblijvend aanbod op grond waarvan de gebruiker nog onverwijld het aanbod kan herroepen, zolang hij de mededeling dat de inschrijving wordt geaccepteerd niet heeft verzonden.

4. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij komt tot stand nadat de gebruiker de inschrijving heeft aanvaard en de aanvaarding aan de wederpartij bekend heeft gemaakt.

5. Aanvraag/toewijzing standruimte.

A. Een verzoek tot deelneming aan een beurs moet aan de hand van een daarvoor door de gebruiker toegezonden inschrijfformulier, onder vermelding van in te zenden artikelen en/of producten -beide met merknaam- bij de gebruiker worden ingediend. Aanvulling in de opgave van artikelen en/of producten kan alleen in overleg met gebruiker van de beurs geschieden. Gebruiker behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelname zonder opgave van redenen te weigeren. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan invulling en toezending van het inschrijfformulier; de overeenkomst komt pas tot stand nadat de gebruiker de inschrijving heeft aanvaard en de wederpartij hiervan in kennis heeft gesteld. Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen kan de wederpartij geen rechten ontlenen met betrekking tot door hem gewenste ruimte.

B. Toewijzing van de aangevraagde vierkante meters wordt binnen een maand na ontvangst van de ondertekende Inschrijfformulieren -bij aanvaarding -schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld. Na ontvangst van de toewijzing is deze voor beide partijen van kracht, behoudens het in dit artikel nader bepaalde. Gebruiker kan aan het inzenden van bepaalde artikelen of producten en/of aan de toestemming tot demonstratie van bepaalde werk- en bereidingsmethoden voorwaarden verbinden, welke echter voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij kenbaar moeten zijn gemaakt, waarna zij als zodanig mede onderdeel uitmaken maken van de inhoud van de overeenkomst. Zonder schriftelijke toestemming van gebruiker mag de wederpartij de hem toegewezen standruimte voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor deze aan hem is
verhuurd.

6. Betaling

A. Betaling door de wederpartij geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de inschrijving is aanvaard binnen twee maanden voor de openingsdag van het te houden evenement, in welk geval betaling binnen acht dagen moet plaatsvinden, met dien verstande dat betaling steeds uiterlijk moet zijn verricht voor de aanvang van de beurs.

B. Indien uitdrukkelijk overeengekomen kunnen partijen van deze betalingstermijn afwijken, waaronder mede verstaan staan het recht dat de gebruiker kan bedingen geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen dan wel het stellen van een waarborgsom met het recht op voormelde waarborgsom compensatie toe te passen ten aanzien van de vordering(en) die gebruiker op de wederpartij heeft. Betalingen dienen te geschieden op de door de gebruiker aan te geven wijze resp. op aan de wederpartij bekende bank- of girorekening van de gebruiker. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de betaling opeisbaar na 30 dagen resp. 8 dagen na de factuurdatum en is de wederpartij in verzuim na voormeld tijdstip, zonder dat zij nog nader in gebreke behoeft te worden gesteld. Ingeval desondanks nog rekeningen ten laste van de wederpartij ten gunste van de gebruiker onbetaald zijn gebleven, strekken betalingen door de wederpartij dan wel ten dienste van de wederpartij eerst in mindering op deze openstaande
vorderingen.

C. Zodra de wederpartij in verzuim is, is hij rente verschuldigd ad 1% per maand over het
factuurbedrag inclusief BTW, alsmede de buitengerechtelijke kosten ad 15% van het
verschuldigde bedrag vermeerderd met BTW, onverminderd de aan de gebruiker toekomende
rechten als schadevergoeding ten gevolge van het verzuim. De gebruiker is niet in verzuim zolang de wederpartij haar verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, terwijl de gebruiker voorts is gerechtigd naar keuze de wederpartij schriftelijk mee te delen schadevergoeding te vorderen in plaats van nakoming ten gevolge waarvan de overeenkomst wordt vervangen door een schadevergoeding, waarvan het bedrag tenminste gelijk is aan de inschrijvingsprijs (dit is het huurbedrag) of de wederpartij schriftelijk mee te delen dat de overeenkomst ontbonden is. Alle kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten,
alsmede een redelijke vergoeding voor de door de organisator of zijn personeel aan de inning te besteden tijd, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke, welke door de organisator worden gemaakt teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst of een vordering tot schadevergoeding te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij en zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door de organisator in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is; de buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zulks met een minimum van € 226,89.

7. Exclusiviteit

Onder exclusiviteit wordt verstaan het bij uitsluiting van een ander alleen gerechtigd zijn tot het exposeren of anderszins gebruik maken van de geboden standruimte. Exclusiviteit wordt -tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen- niet verleend. Noch uit de aard van het product, noch uit de aard van de uitstraling van de wederpartij, het artikel, de werkwijze of anderszins, kan een beroep op exclusiviteit worden gedaan

8. Annulering

Het is mogelijk te annuleren voor de beurs / het evenement. Echter, de volgende
betalingsverplichting blijft:
Tot 30 dagen voor aanvang van het event 100%
31 t/m 45 dagen voor aanvang van het event 90%
46 t/m 60 dagen voor aanvang van het event 80%
61 t/m 75 dagen voor aanvang van het event 70%
76 t/m 90 dagen voor aanvang van het event 60%
Vanaf 91 dagenvoor aanvang van het event 50%

9. Niet doorgaan van de beurs / het evenement

A. Ingeval een beurs niet wordt gehouden, heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, danwel schadeloosstelling. Reeds betaalde standruimte en waarborgsom zal binnen een maand na bekendmaking door de gebruiker worden gerestitueerd.

B. Ingeval ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van gebruiker liggend, de beurs geheel of ten dele niet of niet tijdig doorgaat, zal door de gebruiker een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen gedeelte van de huur en/of borgsom aan de wederpartij worden gerestitueerd. Onder omstandigheden buiten de gebruiker gelegen wordt onder andere verstaan overheidsoptreden, die een verdere organisatie onmogelijk maakt, omstandigheden liggend in de risicosfeer van degene die de accommodatie ter beschikking stelt ten gevolge waarvan de beurs niet (meer) kan worden voortgezet, alsmede calamiteiten, zoals brand, storm, overstroming, besmettelijke ziekte, staking van degenen die hetzij direct, hetzij indirect aan de beurs verbonden zijn, alsmede alle andere buitengewone omstandigheden die niet kunnen worden toegerekend aan gebruiker dan wel die liggen in de invloedssfeer van gebruiker, zodat hij op deze omstandigheden geen invloed kan aanwenden.

10. Gebruiksplicht van de standruimte, opbouw, inrichting en afbraak van de stand

A. Zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker is het onderling ruilen van de standruimte door de wederpartij niet toegestaan.

B. De wederpartij is verplicht de door hem gehuurde standruimte in gebruik te nemen. De standbouw en –inrichting moeten aan esthetische en praktische voorwaarden voldoen, daaronder mede begrepen de afwerking van de voor het publiek toegankelijke en zichtbare achter- en/of zijgedeelte. Op de verhuurde vloeroppervlakte dient een vlonder dan wel vloerbedekking te liggen. Boven dan wel aan of in de standruimte moet duidelijk de naam van de wederpartij worden vermeld. Bij naamaanduiding boven de stand is toestemming van de gebruiker vereist ingeval de luchtruimte voor naamsvermelding in een andere reclamevorm zou worden gebruikt dan is toegestaan. De wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen, dat haar stand gereed is op het bij het afsluiten van de overeenkomst door de gebruiker vastgestelde tijdstippen. Het is de wederpartij alleen toegestaan gedurende de beurs artikelen of producten aan haar stand te onttrekken, indien de gebruiker daarmee instemt. De goederen mogen alleen bedekt zijn tijdens de sluitingsuren en slechts op vertoon van een geleidebiljet, getekend door of vanwege de gebruiker, uit het gebouw worden verwijderd.

C. Goederen die buiten de branche van de gebruiker vallen en waarvoor derhalve de onderhavige overeenkomst niet tussen partijen is gesloten, kunnen op last van de gebruiker worden verwijderd. Ingeval de wederpartij niet terstond aan voormelde aanzegging voldoet is de gebruiker gerechtigd voor rekening en risico van de wederpartij zonder dat de wederpartij op nadere schadevergoeding rechten geldend kan doen maken te (doen) verwijderen of onder zich te nemen. Indien de wederpartij -na hiertoe behoorlijk te zijn opgeroepen niet bij de verwijdering aanwezig is en ook niet meewerkt aan telling of weging, kan zij geen aanspraak maken bij teruggave terzake van schadevergoeding wegens onvolledige teruggave dan wel onjuiste telling, den welonjuiste weging. Indien de wederpartij de door haar gehuurde ruimte ongebruikt laat of gebruikt dan wel doet gebruiken in strijd met de voorwaarden waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, kan de gebruiker zonder nadere gerechtelijke stappen de ruimte op kosten van de wederpartij doen ontruimen. Bij het ongebruikt laten van de gehuurde ruimte door de wederpartij of bij ontruiming door de gebruiker heeft laatstgenoemde in beide gevallen het recht de open ruimte voor rekening van de in gebreke gebleven wederpartij in te vullen zonder de verplichting de terzake hiervan ontvangen gelden van derden met de wederpartij te verrekenen den wel aan haar/hem te vergoeden.

D. De wederpartij is verplicht rekening te houden met voorschriften, welke door de overheid,brandweer en andere overheidsinstanties worden gegeven. De gebruiker zal er zorg voor dragen dat deze bij toezending van de uitnodiging tot deelneming voor zover mogelijk gelijktijdig worden bekend gemaakt. Het is de wederpartij niet geoorloofd gebruik te maken van de wanden van een aangrenzende stand. De standwanden moeten een hoogte hebben van 2,50 meter (in overleg). Overkappingen mogen niet uitsteken buiten de grenzen van het gehuurde oppervlak. De wederpartij of voor hem werkende derden mogen geen wanden of vloeren van de beursruimte beschadigen of openbreken dan na schriftelijke toestemming van de gebruiker.Eventuele herstelkosten komen voor rekening van de wederpartij. Geen artikelen, voorwerpen, personen of anderszins mogen worden geëxposeerd, die strijdig zijn met de openbare orde, de veiligheid en de goede zeden.

E. De wederpartij is verplicht een dusdanige verlichting in zijn stand aan te brengen, dat het esthetisch aanzicht van de beurs niet wordt geschaad en andere wederpartijen daarvan geen hinder ondervinden. De wederpartij is verplicht zijn stand tijdens de beurs in goede staat en schoon te houden.

F. Ieder, die zich -naar het oordeel van gebruiker -in het tentoonstellingsgebouw en aanhorigheden misdraagt, kan door of namens gebruiker worden verwijderd en de verdere toegang worden ontzegd. De wederpartij of diens personeel mag zich niet buiten de gehuurde standruimte opstellen. Voor het ontruimen en demonteren van de stand geeft gebruiker bindende voorschriften. Het aanzien van de stand en de voorlichting aan het publiek moet tot aan het sluitingsuur van de beurs door de wederpartij worden gewaarborgd. Gebruiker kan hieromtrent nadere voorwaarden stellen.

G. Bij de opbouw van eiland-, kop, hoek- en doorkijkstand dient rekening te worden gehouden met een ruime doorkijk in alle richtingen met uitzondering van in die van aangrenzende stand(s). Ten aanzien van eerstbedoelde stands zal de wederpartij vier weken voor het begin van de opbouw aan gebruiker ter goedkeuring inzenden een duidelijke tekening van het opbouwplan. De wederpartij is gehouden voormelde stands op te bouwen conform de aanwijzingen van de gebruiker, die gerechtigd is bij overtreding van deze bepaling, zelf een doorkijk als voormeld te effectueren, zulks op kosten van de wederpartij.

H. De wederpartij dient tijdens de op- en afbouw en tijdens de beursperiode zijn
verpakkingsmateriaal en ander afval mee te nemen of via de gebruiker een afvalcontainer te huren. Indien de wederpartij zijn afval niet of niet geheel afvoert, kan de gebruiker ten laste van de wederpartij een toeslag van maximaal 10% van de standhuur berekenen ten titel van
milieuvergoeding.

11. Elektriciteit en water

De wederpartij kan op zijn kosten aansluiting krijgen aan de eventueel in het gebouw aanwezige leidingen voor elektriciteit en water. Aparte voorzieningen van buitenaf komen voor rekening van de wederpartij. Met het maken van aansluitingen dient door de wederpartij rekening te worden gehouden met de eventueel apart door de gebruiker te geven voorschriften. Gewenste aansluitingen dienen tijdig schriftelijk rechtstreeks te worden opgegeven aan de door de gebruiker aan te wijzen erkende installateurs. De gebruiker neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken in de toevoer van elektriciteit en water. Voor zover hij voor de aanleg van leidingen moet zorgen, garandeert hij, dat vakbekwame installateurs de werkzaamheden zullen uitvoeren. Zowel elektriciteitals wateraansluitingen dienen altijd eerst via de gebruiker aan de verhuurder aangevraagd te worden.

12. Publiciteit

Het is verboden reclamemiddelen met betrekking tot het geëxposeerde ergens anders uit te reiken dan in de eigen stand. Zonder toestemming van de gebruiker is het niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in zijn stand te hebben en/of uit te reiken. Zonder toestemming van de gebruiker mogen geen reclamemiddelen buiten de eigen stand worden bevestigd en/of geplaatst of anderszins aangewend. De gebruiker heeft de bevoegdheid misleidende verkoopmanipulaties te verbieden. Indien reclame aan de buitenzijde van de stand het aanzien van de totale beurs schaadt, zal op verzoek van gebruiker de reclame moeten worden verwijderd of veranderd. van een ander bedrijf in zijn stand te hebben en/of uit te reiken. Zonder toestemming van de gebruiker mogen geen reclamemiddelen buiten de eigen stand worden bevestigd en/of geplaatst of anderszins aangewend. De gebruiker heeft de bevoegdheid misleidende verkoopmanipulaties te verbieden. Indien reclame aan de buitenzijde van de stand het aanzien van de totale beurs schaadt, zal op verzoek van gebruiker de reclame moeten worden verwijderd of veranderd. Het gebruik van een geluidsinstallatie, lawaai veroorzakende apparaten en/of machines in de stand is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de gebruiker. Indien de wederpartij verzuimt zich in de in dit artikel genoemde gevallen te richten naar het oordeel van de gebruiker zal deze gerechtigd zijn zelf de nodige maatregelen te treffen op kosten van de wederpartij.

13. Laten proeven

Het laten proeven van producten, waarvoor de wederpartij heeft ingeschreven, is toegestaan, indien daarvoor geen betaling wordt gevraagd. De aangeboden hoeveelheid mag echter niet de omvang van een volledig c.q. volwaardige consumptie hebben. Een en ander behoeft tevoren de goedkeuring van de gebruiker.

14. Verbodsbepalingen

Het is verboden tekeningen, reproducties, foto’s en films van de opbouw en de gerede stand te laten maken anders dan van de eigen stand. De bezoekers mogen niet worden gehinderd. Licht ontvlambare en ontplofbare stoffen mogen niet in de stand aanwezig zijn, evenmin als bijtende kwalijk riekende en prikkelende stoffen. Het is verboden open vuren in de stand te laten branden.

15. Doorlopende toegangskaarten

Wederpartij heeft het recht om voor zichzelf en voor ieder die in zijn stand werkzaam is, een gratis doorlopende toegangskaart aan te vragen, met een maximum van één kaart per 6 vierkante meter gereserveerde standruimte en een maximum van 12 kaarten per wederpartij.

16. Schade en aansprakelijkheid

Alle inzendingen van de wederpartij staan op de beurs voor hun eigen rekening en risico. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan standmateriaal of goederen van de wederpartij dan wel voor ongevallen aan de wederpartij of het personeel van de wederpartij overkomen, tenzij de schade is ontstaan ten gevolge van grove schuld of grove onachtzaamheid aan de zijde van gebruiker dan wel zijn personeel dan wel de in zijn opdracht voor hem werkende personen. De wederpartij is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke door zijn toedoen of die van zijn personeel dan wel van personen, die in zijn opdracht werkzaam zijn, aan de ruimte, waarin de beurs wordt gehouden -inclusief leidingen enz – wordt veroorzaakt. Hij is verplicht de gebruiker te vrijwaren voor alle aanspraken, die derden in verband met het vorengenoemde zouden kunnen doen gelden.

17. Bijzondere rechten van de wederpartij

Indien de gebruiker op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet is nagekomen, welke hij in haar voorwaarden en reglement op zich had genomen, kan de wederpartij na afloop een vergoeding van hem eisen. Deze vergoeding zal ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde stand(ruimte) huur belopen.

18. Afwijkingen

Van één of meer bepalingen voorkomend in de onderhavige deelnemingsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk; worden afgeweken. De bepalingen van de onderhavige deelnemingsvoorwaarden behouden derhalve integraal haar kracht, behoudens indien – en voor zover – daarvan schriftelijk wordt afgeweken. Aanbiedingen en/of toezeggingen van employees van gebruiker zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door gebruiker worden bevestigd.

19. Toepasselijk recht

Op alle transacties van gebruiker zoals bedoeld in onderhavige voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook ingeval de beurs buiten de landsgrenzen van Nederland wordt gehouden.

20. Inwerkingtreding / deponering

Deze voorwaarden worden van kracht met ingang van 20 februari 2005 tegen welke datum zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant te ‘s-Hertogenbosch. Deze voorwaarden zijn – kosteloos – op te vragen bij RegioXpo BV en worden op eerste verzoek door gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gesteld.